Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Dziećmarowie jest własnością Parafii pw. św. Michała Archanioła: Dziećmarów 87, 48-120 Baborów, tel. 77-47 11 045.

1a. Cmentarz w Babicach i Bernacicach jest własnością Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej: Dziećmarów 87, 48-120 Baborów tel. 77-47 11 045.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim w imieniu Parafii.

3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz.6.00 do 20.00, a jesienią i zimą od świtu do nastania zmroku.

4. Dzieci w wieku od lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.

7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

8. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.

10. Przez wpłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

11. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Opłata na 20 lat wynosi 100 zł.

12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne) lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.

13. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.

14. Dysponent grobu (osoba która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

15. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

• dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2m, szerokość 0,6m, głębokość 1,2m; odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m,

• dla pozostałych zwłok: długość 2m, szerokość 1m, głębokość 1,7m; odstępy – od każdego boku 0,5m,

• dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6m, szerokość 0,4m, głębokość 1m; odstępy – od strony dłuższego boku 0,3m, a od strony krótszego 0,4m.

16. Groby rodzinne przeznaczone do składnia trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3m, szerokość 1,3m, głębokość 1,7m; odstępy – od każdego boku po 0,5m.

17. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1m, szerokość 1m, głębokość 1m; odstępy – na bokach 0,3m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4m.

18. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

19. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

20. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.

21. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniająca pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

22. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.

23. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobów. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

24. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych.

25. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

26. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

27. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się na cmentarzu po uprzedniej segregacji odpadów.

28. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminy należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

29. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01. 06. 2006r.