Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 118, poz. 687 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284) stanowi się, co następuje:

1. Cmentarz w Dziećmarowie jest własnością Parafii pw. św. Michała Archanioła: Dziećmarów 87, 48-120 Baborów, tel. 77-47 11 045.

1a. Cmentarz w Babicach i Bernacicach jest własnością Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej: Dziećmarów 87, 48-120 Baborów tel. 77-47 11 045.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika wybranego przez Radę Parafialną. Pełnomocnik dba o porządek na cmentarzu, wyznacza miejsce pochówku, prowadzi ewidencję, informuje o ofiarach na cele kultu z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza.

3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 6:00 do 20:00, a jesienią i zimą od świtu do nastania zmroku.

4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Zabrania się stosowania herbicydów. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.

6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobach.

7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.

8. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.

10. Przez wpłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat. Przy pochówku osoby, która zarezerwowała miejsce, pobiera się pokładne za 20 lat odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.

11. Jeżeli po 20 latach użytkownik w terminie jednego roku nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Opłata na 20 lat wynosi 270 zł.

12. Likwidacja grobu winna być poprzedzona pisemną informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

13. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez zarządcę cmentarza.

14. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

15. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

• dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m; odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m;

• dla pozostałych zwłok: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m; odstępy – od strony każdego boku 0,5 m;

• dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1,0 m; odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

16. Groby rodzinne przeznaczone do składnia trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m; odstępy – od każdego boku po 0,5m.

17. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,0 m; odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

18. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1,0 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

19. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

20. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie.

21. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

22. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.

23. Przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka, należy fakt ten zgłosić do administratora.

24. Do budowy pomników – nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobów. Grobowce nie powinny utrudniać dostępu do innych grobów.

25. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew i krzewów wysokopiennych.

26. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę od administratora na ich wykonanie oraz uiścić opłatę w kwocie 50,00 zł za wjazd na cmentarz. Prace prowadzone bez zezwolenia uważa się za prace nielegalne. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

27. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi, a także powinno odbywać się od godziny 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

28. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót czy niezapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

29. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży, ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

30. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenerów znajdujących się na cmentarzu po uprzedniej ich segregacji.

31. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.

32. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.